26 Şubat 2020 Çarşamba

Koordinatörlük Hakkında

2098 defa okundu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI ÖĞRENCİ HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Suleyman Demirel University

Coordinatorship of Pupil Personnel Services of the Turkish and Kinsfolk Communities with the Turkish Republics

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Öğrenci Hizmetleri Koordinatörlüğünün amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören ve görecek olan, Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilerin başarı düzeylerini yükseltmek üzere; idari işlerinin takibini sağlamak, eğitim-öğretim etkinliklerini planlamalarında yol gösterici olmak, sosyal ve kültürel faaliyet düzenlemelerine ön ayak olmak ve yukarıda belirtilen coğrafyalardan gelen öğrencilerin karşılaşabilecekleri her türlü sorunun çözümü için yardımcı olmaktır.

(The aim of the Coordinatorship of Pupil Personnel Services of the Turkish and Kinsfolk Communities with the Turkish Republics, so as to increase the level of success of the students who study and  are going to study in associate degree, bachelor’s degree, master and doctoral programs within the scope of Suleyman Demirel University and who come from the Turkish Republics together with the Turkish and Kinsfolk Communities living in Asia and the Balkans, is to follow-up the administrative affairs, be a guide in planning the education activities, help for the solution of every kind of problem which the students coming from geographies being stated above may come across.)

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Öğrenci Hizmetleri Koordinatörlüğünün Bazı Görev ve Sorumlulukları

Some Functions and Responsibilities of the Coordinatorship of Pupil Personnel Services of the Turkish and Kinsfolk Communities with the Turkish Republics

1- Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilerin eğitim- öğretim, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesini; başarılı ve verimli bir biçimde yürütülmesini ve denetimini sağlar.

(It enables the education, social and cultural activities of the students coming from the Turkish and Kinsfolk communities living in Turkish Republics, Asia, and the Balkans to be organized, carried out and checked successfully and efficiently).

2- Birim temsilcileri ile işbirliği yaparak bahsi geçen öğrencilerin idari, eğitim-öğretim vb. sorunlarını belirler ve çözümler.

(It determines and analyzes the administrative, education and similar problems of the students mentioned cooperating with the unit representatives).

3- İdari, eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde birimler arası koordinasyonu sağlar.

(It makes the coordination among the units in planning, carrying out and evaluating the administrative education, social and cultural activities).

4- Üniversite dışı diğer resmi ve sivil kurumlarla ilişkilerde koordinasyonun sağlanmasında ilgili birimlere yardımcı olur.

(It helps the related units in making the coordination with the other governmental agencies except the university and civil institutions).

5- Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarını daha yakından tanıma ve tanıtmaya yönelik üniversite içinde çalışmalar yapar. Bu konuda konferanslar ve çeşitli çalışma toplantıları tertip eder.

(It works for knowing and introducing the Turkish and Kinsfolk Communities living in Asia and the Balkans with the Turkish Republics more closely. It organizes conferences and various study meetings about this subject).

6- Asya ve Balkanlardaki -Türklerin yaşadığı- bölgelerde ve Türk Cumhuriyetlerinde Süleyman Demirel Üniversitesinin tanıtımını yapmak amacıyla faaliyetlere (tanıtım ziyaretleri, festivaller, fuarlar vb.) katılır.

(It takes part in the activities ( introduction visits, festivals, expositions etc.) for introducing Suleyman Demirel University in Asia, the Balkans, the areas in which the Turks live and the Turkish Republics).