26 Şubat 2020 Çarşamba

Yönerge

3006 defa okundu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI ÖĞRENCİ HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören ve görecek olan Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Toplulukları’ndan gelen öğrencilerin başarı düzeylerini yükseltmek üzere; idari işlerinin takibi, eğitim-öğretim etkinliklerinin planlama, yürütme ve denetimini, sosyal ve kültürel faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde;  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Burslusu,  kendi imkânları ya da İkili Kültürel Antlaşmalar çerçevesinde Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelen  Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında öğrenim gören I. ve II. Öğretim öğrencilerinin idari, eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili çalışmaların amaç, ilke ve yöntemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yüksek Öğretim Kurulu’nun Yabancı Uyruklu Öğrencilerle İlgili yönetmelik, genelge ve kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen:

Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini

Senato      : Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu

Rektör      : Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü

Birim        : Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilerin eğitim aldıkları önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının bağlı bulunduğu Dekanlık/Yüksekokul/Enstitü Müdürlüğünü

Koordinasyon Kurulu: Üniversite Senatosu tarafından belirlenen en az yedi öğretim elemanından oluşan Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Koordinasyon Kurulunu (TCTATKK) ifade eder.

Koordinatörlük: Koordinasyon Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından atanan Koordinatör ile Fakülte/Yüksekokul temsilcisi öğretim elamanlarından oluşan birimi ifade eder.

Öğretim Elamanı Temsilcisi: Fakülte/Yüksekokul ve Enstitülerde öğrenim görmekte olan Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilere yardımcı olmak üzere Koordinatörün önerisi ile Fakülte/Yüksekokul ve Enstitü Yönetimi tarafından görevlendirilen öğretim elamanını ifade eder.

Öğrenci Temsilcisi:Fakülte/Yüksekokul ve Enstitülerde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler arasından seçilen öğrenciyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Öğrenci Hizmetleri Koordinatörlüğünün Çalışma İlkeleri

Madde 5- Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Öğrenci Hizmetleri Koordinatörlüğü hizmetleri aşağıdaki ilkeler doğrultusunda planlanır ve yürütülür.

a) Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Öğrenci Hizmetleri Koordinatörlüğü hizmetlerine ilişkin esaslar, koordinatörlük ve birimler tarafından ortaklaşa belirlenir. İdari, eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel etkinlikler, yetki ve sorumlulukların paylaşımı temelinde belirlenen esaslara dayalı olarak Koordinatörlük ve birimlerin temsilcilerinin koordinasyonunda yürütülür.

b) İdari hizmetler, Yüksek Öğretim ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kanun, Yönetmelik ve Yönergeleri çerçevesinde öğrencilerin eğitim alanı ve düzeyine uygun olarak Koordinatörlük ile ilgili idari  birimler tarafından yürütülür.

c) Eğitim-Öğretim etkinlikleri, ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde, öğrencilerin öğretim alanı ve düzeyi esas alınarak gerçek iletişim ve etkileşim ortamında,  Koordinatörlük ile öğretim kurumu yetkililerinin iş birliği ile yürütülür.

d) Sosyal ve Kültürel faaliyetler, planlama, araştırma, uygulama, denetleme, değerlendirme gibi kapsamlı bir süreci gerektirir. Sosyal ve Kültürel etkinliklerden istenilen faydanın sağlanabilmesi için Koordinatörlüğün ve ilgili birimlerin işbirliği içinde çalışmaları ile mümkündür. Bu nedenle söz konusu hizmetlerin Öğrenci kaynağını oluşturan öğrencilerin ülkelerinin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik statüleri dikkate alınarak planlanması, gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi yukarıda sözü edilen ilgili birimlerce birlikte yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM         

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 6- Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Öğrenci hizmetleri sürecinde birimler ile görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirlendiği şekildedir.

a)Koordinasyon Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1- Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından öğrencisi bulunan  birimlerden gelen önerileri de dikkate alarak birim temsilcisi öğretim elemanını belirler.

2- Koordinatör ve birim temsilcileri iş birliği ile öğrenciler arasından öğrenci temsilcilerini belirler.

3- Eğitim- öğretim, sosyal ve kültürel etkinliklerin başarılı ve verimli bir biçimde yürütülmesini ve denetimini sağlar.

4- Yönetici- öğrenci iletişim ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi için her yıl belirli zamanlarda toplantılar düzenler.

b)Koordinatörlüğün Görev ve Sorumlulukları

1- Birim temsilcisi ile işbirliği yaparak öğrencilerin idari, eğitim- öğretim vb. sorunlarını belirler ve çözümler.

2- Üniversitedeki eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel etkinlikleri Koordinasyon Kurulu adına izler ve denetler.

3- İdari işlemlerde, eğitim-öğretim etkinliklerinde sosyal ve kültürel faaliyet alanlarındaki hizmetlerin geliştirilmesi için önlemler alır.

4- İdari, eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde birimler arası koordinasyonu sağlar.

5- Üniversite dışı diğer resmi ve sivil kurumlarla ilişkilerde koordinasyonun sağlanmasında ilgili birimlere yardımcı olur.

c)Birim Temsilcisi Öğretim Elemanının Görev ve Sorumlulukları

1- Üniversitede öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından  gelen öğrencilerin idari, eğitim- öğretimle ilgili problemlerinin belirlenmesi ve çözümünde fakülte yönetimine ve koordinatörlüğe yardımcı olur.

2- Öğrencilerle koordinatörlük arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanmasında görev üstlenir.

3- İhtiyaç duyulması halinde koordinasyon kurul toplantılarına katılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 7- Bu yönerge Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu yönerge hükümlerini, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

FOTOĞRAFLAR

HABERLER